Kup podręcznik

Polityka prywatności

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. W wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DALEJ: „RODO”), Administrator danych osobowych informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu internetowego Kuźniar Media Sp. z o. o. jest: Kuźniar Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789844, o kapitale zakładowym: 10.000,00 zł, NIP: 1231440490, REGON: 383608740
2) Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się:
a) pod adresem korespondencyjnym: Kuźniar Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
b) pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]
c) telefonicznie pod nr telefonu: 881 200 828

§ 2.
Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w następujących celach,
na następujących podstawach prawnych i w następujących okresach:
a) zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa,
b) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy sprzedaży, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa,
c) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych,
d) obrona, dochodzenie lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń,
e) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących przed zawarciem umowy, co jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązania kontaktu i załatwienia sprawy,
f) w celach marketingowych na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzana danych,
g) celach związanych z technologią cookies - art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
2. W celu realizacji umowy o świadczenie usług Administrator przetwarza również informacje dotyczące urządzenia Kupującego w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usług , tj. umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem Sklepu i jego załącznikami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta ze Sklepu oraz serwisu www.voicehouse.co.
3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego lub kategoriami odbiorców są:
a) organy władzy publicznej, takie jak Policja, prokuratura, sądy powszechne, urzędy skarbowe,
b) dostawca internetowej platformy handlowej – Imker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu,
c) biura rachunkowe,
d) kancelarie prawne,
e) podmioty trudniące się działalnością kurierską i pocztową,
f) podmioty obsługujące płatności elektroniczne,

§ 3.
Prawa użytkownika

1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub
b) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa art. 9 ust. 1 RODO)
 każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących sytuacjach:
a) wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi] lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem], w tym profilowania na podstawie tych przepisów, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą;
b) Administratorowi danych osobowych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
c) wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
d) wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.
pl/pl/p/kontakt ;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.
6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest warunkiem zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy, osoba jest zobowiązania do ich podania, zaś ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

§ 4.
Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

1. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi
w stosownym przypadku:
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
2. System Administratora wykorzystuje technologię plików cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www, który odwiedza Kupujący
i zapisywane na stronie Kupującego, zazwyczaj na twardym dysku urządzenia końcowego (komputer, tablet, laptop, smartfon), z którego korzysta on w celu przeglądania stron internetowych. Technologia ta umożliwia pozostawienie wybranych informacji o stronie Serwisu w przeglądarce internetowej Twojego Urządzenia końcowego. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie ze Serwisu lub jakiejkolwiek innej strony internetowej, możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby każdorazowo otrzymywać informacje o pliku cookie i mieć możliwość decydowania o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Przeglądarki internetowe umożliwiają blokowanie plików typu cookie. Aby zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować pliki Cookie, możesz powinieneś skorzystać z instrukcji udostępnianych przez producenta przeglądarki zainstalowanej w Twoim Urządzeniu końcowym.

Pragniemy poinformować, że usunięcie, zablokowanie, ograniczenie otrzymywania plików cookie może spowodować zakłócenia w korzystaniu z Serwisu, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności.

Informujemy jednocześnie, że w każdym czasie możesz dokonać zmian swoich preferencji w zakresie plików cookie, a także, że w każdym czasie możesz dokonać usunięcia plików zapisanych dotychczas w Twoim Urządzeniu końcowym.


3. W celu korzystania z usług przez Kupującego, konieczne jest posiadanie:
a) dostęp do sieci internetowej,
b) system operacyjny umożliwiający korzystanie z przeglądarki internetowej,
c) przeglądarkę internetową umożliwiającą otwieranie i przeglądanie stron internetowych,
d) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,
e) włączenie w przeglądarce internetowej plików cookies.
4. Administrator w ramach Sklepu internetowego Kuźniar Media Sp. z o. o. stosuje następujące formularze:
a) Formularz kontaktowy – umożliwia nawiązanie kontaktu z Administratorem danych osobowych drogą elektroniczną. Formularz kontaktowy wymaga podania: imienia
i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie
z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń,
b) Formularz Zamówienia – umożliwia dokonanie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną. Formularz Zamówienia wymaga podania: imienia, nazwiska/ nazwa firmy (opcjonalnie), miejsce wydania Zamówienia (miejscowość, kod pocztowy, ulica i nr domu), adresu e-mail, numeru telefonu, NIP (opcjonalnie). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
c) Formularz rejestracyjny w serwisie www.voicehouse.co – umożliwia założenie Kupującemu konta w ww. serwisie i korzystanie z wszystkich funkcjonalności serwisu. Formularz rejestracyjny w Platformie szkoleniowej wymaga podania: adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
d) Formularz odstąpienia od umowy - umożliwia Kupującemu na warunkach opisanych w Regulaminie Sklepu internetowego Kuźniar Media Sp. z o. o. odstąpienie
od umowy. Formularz odstąpienia od umowy wymaga podania: imienia i nazwiska, adresu. Skorzystanie z formularza udostępnionego przez sprzedawcę nie jest konieczne. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania związanego
z odstąpieniem od umowy oraz maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń.
e) Formularz zapisu na newsletter – umożliwia Kupującemu zapis do newslettera. Formularz zapisu na newsletter wymaga podania: imienia i adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na:
 wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą e-maila,
 wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora,
 przedstawianie Użytkownikowi informacji handlowych.
Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

§ 5.
PLIKI COOKIES

1. Strona https://academy.voicehouse.co/the-host pod którym dostępny jest Sklep internetowy Kuźniar Media Sp. z o. o. używa plików cookies (tzw. ciasteczek), zwanych dalej: „Cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem”) Kupującego.
3. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Kupującego lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
4. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Kupującego. Pliki te pozwalają dostosować Stronę indywidualnie do wymagań Kupującego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Kupujących wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
5. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
1) Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Kupującego przez system teleinformatyczny Sklepu internetowego Kuźniar Media Sp. z o. o.;
2) Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Kupującego przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi”);
3) Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Kupującego przez Stronę lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia.
Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
4) Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Sklep internetowy Kuźniar Media Sp. z o. o. lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia Kupującego, chyba że konfiguracja urządzenia jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji urządzenia.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
7. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
1) usprawnienie i ułatwienie dostępu do Strony – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Kupującego dotyczących Strony, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług
w ramach Strony;
2) dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Strony, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników
czy statystyki zachowań Kupujących. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania funkcjonowania Strony
8. Kupujący mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Kupujący mogą dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
9. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym Kuźniar Media Sp. z o. o.
10. Kupujący mogą w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, których używają.

§ 6.
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności
w każdym czasie. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora danych osobowych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Kupującym dotyczącej ich danych osobowych
i informacji o nich.
2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.